fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

Сегашно просто време е първото основно глаголно време, което се изучава в английски език. Добрата новина е, че формите са лесни за образуване. Вижте как:

! В положителни изречения използваме сегашното време на глагола:

have, go, do, eat и т.н.

Example: They often eat out.

!Важно! Когато образуваме изречения в 3 л. ед. ч. (he, she, it), трябва да запомним, че добавяме ‘-s’ към глагола:

eat+s=eats, sleep+s=sleeps, have+s= has, go+s=goes

! За отрицателни изречения и въпроси използваме спомагателен глагол:

do или does за he, she, it.

  • Do+not=don‘t, does +not = doesn‘t

We don‘t often eat out.

She doesn‘t often eat out.

! За въпроси употребяваме също do и does, но сменяме словореда:

Do they often eat out? Yes, they do/No, they don‘t

Does she often eat out? Yes, she does/No, she doesn‘t

Обърнете внимание, че в кратките отговори също се използват спомагателни глаголи.

! В кои случаи използваме сегашно просто време?

  • За факти : The grass is green.
  • За състояния : I am hungry.
  • За регулярно повтарящи се действия: We usually watch TV in the evening.
  • Когато говорим за разписания: The bus leaves at 12.

 

! Често използваме сегашно просто време с:

  • наречия за честота:

Always, often, sometimes,  rarely, never, etc.

  • с изрази:

Every day, twice a month, three times a week, etc.