fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

Предлози за време в немския език

предлози в немския език

Едно от най-трудните неща за усвояване в немския език, но и в чуждите езици по принцип, е употребата на предлозите, предложната система.

В нашето обучение по немски език ние винаги наблягаме на това, че езикът не се състои само от отделни, несвързани думи, а е една добре подредена система, със своя логика и правила, която ако се усвои, изучаването ще бъде много по-лесно и приятно. Именно затова е много важно езикът да се учи в контекст, с цели фрази и изрази, мини диалози, а не като отделни думи.

Защо употребата на предлозите е толкова трудна и така често се бърка от изучаващите немски език?

  • На първо място поради факта, че много често употребата на немски език не съвпада с тази на бъгарски.
  • На второ място, защото предлозите нямат еднозначно значение, а в зависимост от контекста могат да се употрябват с различни такива.
  • И не на последно място поради ненавременното им заучаване или заучаването им без конкретен контекст, което води до объркване, а и до усещането, че те са много трудни и не могат да бъдат научени.

Какво всъчщност представляват предлозите? Каква е тяхната функция?

Те свързват отделните думи или групи от думи в изречението. От което зависи и смисълът му.

Има различни видове предлози: за време, за място, за начин; такива, които се свързават с определен глагол, съществително или прилагателно (рекция на глаголите) и др.

Днес  с Вас ще разгледаме предлозите за време или още наречени темпорални, тоест чрез тях ние изразяваме времеви връзки в изречението.

1. Предлози,  указващи определен момент

im + месеци и сезони
(im = in dem)

Die nächste B1-Prüfung findet im März statt. (Следващият изпит за ниво Б1 ще се състои през март.)

Im Sommer gibt es drei Prüfungstermine. (През лятото има три изпитни дати)

  • с годината, когато се назове година – im Jahr 2021 (без думата година се използва без предлог: на пр.: 2021 fahre ich nach Deutschland.)
  • ако се добави начало или край на месеца се употребява без предлог: Ende Mai, Anfang August, Mitte Juni!

am + дата/част от деня/дните на седмицата

(am = an dem)

Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? (Желаете ли да участвате в изпита на 12 март?)

Die Prüfung findet am Vormittag statt.  Изпитът ще се състои предиобед.

Am Montag können Sie ihr Zeugnis abholen. В понеделник можете да вземете сертификата си.

um + точен  час (ако часът е приблизително се използва gegen)

Nicos Prüfung hat um 9:00 Uhr angefangen. (Изпитът на Нико започна в 9:00 ч.)

2. Предлози, указващи времеви период

ab: показва, откога започва нещо (например с час, месец, година…)

Nico war ab 8:30 Uhr in der Sprachschule. (Нико беше в езиковата школа от 08:30 ч.

Nico kann ab August eine Ausbildung machen. (Нико може да започне обучение от август.)

vonbis: от…до  (показва  кога започва и свършва нещо)

Die Prüfung hat von 9:00 Uhr bis 12:45 Uhr gedauert. (Изпитът продължи от 09:00 ч. до 12:45 ч.)

Der Sprachkurs dauert von Januar bis März. Езиковият курс продължава от януари до март.)

vombis zum:  когато пред съответния месец, ден, година или др. има определение се използва членуваната форма с zum)

Vom 10. bis zum 15. März findet kein Unterricht statt. (От 10 до 15 март няма да има часове.)

3. Предлози, указващи поредност от събития

vor + Dativ: преди

Vor der Prüfung hat Nico gut gefrühstückt. (Преди изпита Нико закуси добре.)

nach + Dativ: след

Nach der Prüfung möchte er sich mit seinen Freunden treffen. (След изпита иска да се срещне с приятелите си.)

4. Предлози, указващи връзка с настоящия момент

seit + Dativ: обозначава, кога е започнало нещо, което все още не е приключило.

Selmas Familie ist seit einem Jahr in Deutschland. (Семейството на Селма е от една година в Германия.)

vor + Dativ: преди

Selma ist vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. Селма е дошла в Германия преди една година.)

in + Dativ: след

Selma möchte in sechs Monaten mit dem Studium anfangen. (Селма иска след шест месеца да започне следването си.)

Ако и вие срещате трудности с граматиката в немския език или искате да си я опресните или задълбочите, обърнете се към нас. Заповядайте в специалния ни курс по практическа немска граматика, за да се убедите сами, че граматиката и в немския език има своя логика и закономерност и не са нужни пет живота, за да я разберем.