fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

Матурата по БЕЛ/ДЗИ след 12 клас

120

урока

163

успели ученика

21

произведения

2:30 ч.

продължителност

Български

език

Какво представлява матурата по БЕЛ след 12 клас?

Зрелостният изпит по български език и литература е основният балообразуващ фактор за много висши училища и институции. Матурата по БЕЛ тества познанията по българска граматика и литература от изучените през 11 и 12 клас. Какво е важно да знаете за изпита, структурата и типовете въпроси, ще откриете в следващите редове.

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ след 12 клас се състои от три части.

Какъв материал включва зрелостният изпит?

Ще се опитаме накратко да обобщим какво влиза като материал в матурите по БЕЛ след 12 клас – по български език и по литература. Малко по-нататък ще разгледаме и как този материал влиза в изпитните задачи, като ще дадем примери и решения. Подготовката за матурата по БЕЛ в Deutsch korrekt се съобразява с най-актуалните промени, обявени от министерството.

Компетенции по български език за матура

Ще обобщим някои от основните компетенции и знания, които са необходими за отличен резултат на ДЗИ по БЕЛ след 12 клас, като ги групираме според основните норми, действащи в книжовния български език.

 • Употреба на бройна форма при съществителни имена – трябва да запомним, че бройна форма се използва за съществителни, които не означават лица (хора), а предмети в м. р. За лица използваме множественото число. Така например правилно е да кажем „имам няколко молива“ и „имам няколко добри приятели“. Запомнете правилото, когато трябва да напишете съществително от мъжки род след колко, няколко и толкова.
 • Членуването на съществителни имена крие своите правописни и граматични особености не само при съществителните от мъжки род. Не забравяйте, че при съществителни от женски, окончаващи на -т и-щ отново членната морфема е -та. Не забравяйте, че членуваме с пълен член съществителни преди и след глагола „съм“. Както и че някои прякори и прозвище не се членуват, а запазват оригиналното си звучене (Моканина например).
 • Употребата на падежни форми при местоименията е важно умение – трябва да разпознавате синтактичната функция на местоимението в изречението, за да използвате правилния падеж. Не забравяйте, че след предлог винаги имаме винителна форма и никога именителна. На кого, а не на кой.
 • Учтивата форма в български може да се изрази с -л причастие или страдателно причастие. Двете причастия изискват различно съгласуване. Винаги, когато използваме учтивата форма с елово причастие, трябва да го направим в мн. ч., а когато използваме страдателно причастие (окончаващо на -н или -т) за един човек, тогава използваме ед.ч.

При правописната норма се изискват знания за слято, полуслято и разделно писане на думи, за употреба на малки и главни букви, удвояване на съгласни, правилото за променливо „я“, изписването на „ъ“ или „а“ в крайна неударена сричка, окончание -м или -ме при някои глаголи. Тук е важно да запомним, че прилагателни, образувани от имена, окончаващи на -ски се пишат с малка буква, а на -ов с голяма.

Употребата на препинателни знаци се изучава паралелно с останалите норми в български език още от начален курс. Тук най-проблемно за повечето зрелостници се оказва употребата на запетаи в сложното изречение. Но не бива да забравяме, че пунктуационната норма обхваща и употребата на тире, двоеточие, кавички, скоби, точка и запетая, точка и т.н.

Владеенето на лексикалната норма означава не само познаване на речниковото значение на думата, но и нейната уместност в контекст. Трябва да сте наясно с видовете думи според тяхното значение и звуков строеж: синоними, омоними, пароними, антоними. Нужно е винаги да проверявате написаното, за да избегнете комични грешки като неправилната употреба на паронимите „образование“ и „образувание“.

Компетенции по литература за матура

Въпросите на държавния зрелостен изпит по литература тестват не само познанията на съдържанието на изучаваните произведения, но и способността ви да разсъждавате върху проблемите и въпросите, които те поставят. Трябва да можете да коментирате алюзиите на заглавието, значещи имена, литературни похвати и други. Трябва да умеете и да съпоставяте произведение – с техните прилики и отлики.

Най-обобщено казано зрелостниците трябва да добият социокултурни компетентности, литературни и комуникативни такива в обучението си по предмета литература в гимназиален етап. Материалът (произведения и автори) е разпределен в тематични категории, които кореспондират с поставените цели на обучение.

В 11 клас през отношението за родното и чуждото се изучават:

 • романът на Димитър Талев „Железният светилник“,
 • частта „Бай Ганьо журналист“ от анекдотичната книга на Алеко Константинов
 • комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“.

През призмата на трите произведения се коментират нормите и ценностите, през които са осмислени категориите родно и чуждо.

През миналото и паметта са осмислени

 • одата „Паисий“ от цикъла „Епопея на забравените“ на Иван Вазов
 • стихотворението „История“ на Никола Вапцаров
 • романът „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков.

Освен родовите и жанрови характеристики на произведенията, гимназистът трябва да може да извежда междутекстовите връзки в творбите.

 • Стихотворението „Борба“ на Христо Ботев,
 • разказът „Андрешко“ на Елин Пелин
 • „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски

са групирани на принципа на проблемите и конфликтите, които се разгръщат в темата обществото и властта. Въвежда се понятието оксиморон и се очаква то да бъде включено в критическия апарат на зрелостника.

Темата за животът и смъртта е разгледана през

 • „До моето първо либе“ на Христо Ботев,
 • „Новото гробище над Сливница“ на Иван Вазов
 • повестта „Крадецът на праскови“ от Емилиян Станев.

Природата е смислов център при интерпретациите на

 • „При Рилския манастир“ на Вазов,
 • „Градушка“ на Пейо Яворов
 • лирическата миниатюра „Спи езерото“ на Пенчо Славейков.

 

В 12 клас първата изучавана тема е тази за любовта, видяна през призмата на стихотворението на Димчо Дебелянов „Аз искам да те помня все така“, „Колко си хубава“ на Христо Фотев и „Посвещение“ на Петя Дубарова. От учениците се очакват да разпознават изразните средства в произведенията и да умеят да ги тълкуват своеобразно обединяващата тема.

Вярата и надеждата са интерпретирани през спецификите на разказа „Спасова могила“ от Елин Пелин, и стихотворенията „Молитва“ и „Вяра“ от Атанас Далчев и Никола Вапцаров съответно. Трудът и творчеството пък се разглеждат в разказите „Ветрената мелница“ (Е. Пелин), „Песента на колелетата“ (Й. Йовков) и повестта „Балада за Георг Хених на Виктор Пасков.

Последната изучавана тема е тази за избора и раздвоението в „Две души“ на Яворов, „Потомка“ на Елисавета Багряна и „Честен кръст“ на Борис Христов. Когато съпоставяте или разсъждавате по произведенията, не забравяйте да аргументирате идеите си и да ги подплътявате с примери от текста.

Как се оценява есе и ЛИС за ДЗИ по БЕЛ?

Интерпретативното съчинение е аргументативен текст, който изисква формулирането на теза по даден въпрос/проблем и целенасоченото подкрепяне на тази теза с критическа аргументация. Съчинението трябва да е с ясна и подредена структура и да е написано грамотно и с разнообразен език, с правилна употреба на термини. Три са основните групи компетентности, според които се оценява вашето съчинение.

На първо място проверяващият оценява до колко можете да използвате структурните елементи на художествената творба и техните функции, за да тълкувате произведението.

След това се оценява способността ви да формулирате теза и да защитите в критически издържан текст становището си.

Накрая се взима под внимание спазването на пунктуационните, граматични и лексикални, правописни норми.

Есето като свободен жанр, който предполага умело боравене с контекст и богата езикова и писмена култура, се оценяват както способността на кандидата да изведе своя добре формулирана позиция по проблема (теза), така и да я подкрепи с адекватни средства в смислово цялостен и подреден текст.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Често задавани въпроси

Колко дълго трябва да е есето/ИС за ДЗИ?

Няма критерий за обем, но има за смислово издържан, свързан и кохерентен текст с ясно изразена теза.

Колко точки са достатъчни за матурата по БЕЛ след 12 клас?

Това зависи от целите ви, но понеже оценката се използва за кандидатстване в университет – колкото повече, толкова по-добре.

Матурата по БЕЛ след 12 клас трудна ли е?

Не, но трябва да имате нужната подготовка и знания за успешното ѝ полагане. Ние в Deutsch korrekt ще дадем максимума за отличната ви подготовка.

Видове курсове – групова подготовка за матура по БЕЛ:

Всеки курс има начална и крайна дата. В определени случаи е възможно включване и по друго време.

Групите са бутикови по 5 ученици максимално за отлично усвояване на материала. 

Преди да започнете курса ще проверим знанията ви чрез БЕЗПЛАТЕН входящ тест и в случай на необхоимост ще ви предложим първоначално допълнитено индивидуално обучение, за да постигнете нужното ниво за отлично представяне на ДЗИ по БЕЛ за 12 клас.  

Мнение на другите за нас:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Още курсове

Може би се интересувате и от тези курсове и обучения

Математика

ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЗИ

Целогодишно обучение по математика за 12 клас.

КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЗИ 12 КЛАС

120 уч.ч.
ВИЖ ПОВЕЧЕ

СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Специализирана подготовка по англисйки език за полагане на сертификатни изпити B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), IELTS, ILEC, BEC, TOEFL.

ИЗПИТИ НА CAMBRIGE

120 уч.ч.
ВИЖ ПОВЕЧЕ